به چی میخندی ؟

- به چی میخندی ؟!
+به خودت !
- چرا ؟!
+ نمیتونم بگم !
- نه، بگو...
+ تازگیا یه فیلمی دیدم...
- من تو رو یاد اون فیلم میندازم ؟
+ نه... دارم بحثو عوض میکنم !...

/ 1 نظر / 41 بازدید
زهرا

آنقدر باورت دارم که اگر بگویی باران خیس می شوم....