کویر همیشه بارانی ست

نه امپراطورم و نه ستاره ای در مشت دارم اما خودم را با کسی که خیلی خوشبخت است اشتباه گرفته ام و

تیر 97
1 پست
اسفند 96
2 پست
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
10 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
15 پست
عشق
1 پست
چشمان
1 پست
دریا
1 پست
کویر
1 پست
سکوت
1 پست
دل
1 پست
عاشق
1 پست
چشم
1 پست